Likvidace plísní - přípravky Fungicidy

Fungispray bezchlorový 1l rozprašovač


 • Fungispray bezchlorovy • Fungispray bezchlorovy

  Fungicid - likvidace plísní 1l

  Fungicidy

  Stachema


  ihned


  • 97,00 Kč
   80,17

   Cena v € 3.66

  Počet kusů:

 • Popis
 • Technická data
 • Oddělení
 • Výrobce
 • Novinky
 • Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích. Doporučujeme použít v kombinaci s vysoušením při nebo před zahájením vysoušení.

  Fungicid ověřený při vysušení, vhodný k nasazení jak v interieru tak v exteriéru. Bez klasického chlorového zápachu, stopy po plísních je třeba následně mechanicky odstranit.

  Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví,
  potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech
  (zdi, omítky, beton, dřevo, apod.) a na textiliích.
  Návod k použití: Plíseň před aplikací neodstraňujte! Napadená místa postříkejte ze vzdálenosti cca
  10 cm a po 24 hodinách působení plíseň za mokra mechanicky odstraňte (kartáčem nebo hadrem
  namočeným v tomto přípravku). Při silném napadení plísní je nutno postup opakovat. Na očištěný,
  vydezinfikovaný a suchý povrch stavebních materiálů aplikujte protiplísňový přípravek FungiSAN
  bezchlorový s preventivním účinkem proti plísním, výrobce STACHEMA CZ. Při kontaktu s lakovanými
  povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě. V případě použití přípravku na
  textil, nebo jiné materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, je třeba po ošetření důkladné
  vyprání a vyčištění ošetřených materiálů (odstranění zbytků přípravku).


  Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a
  připojené informace o přípravku.
  Obsahuje: 10 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy;
  5 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid.
  S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a
  očima. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi ¼ litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zasažení
  kůže omýt vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou. Při nadýchání odvést postiženého na
  čerstvý vzduch.
  Likvidace: Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo předejte na místo určené obcí
  k likvidaci odpadů, zbytky přípravku vylijte do kanalizace.

  Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při
  teplotě 5 °C až 25 °C.
  Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
  Upozornění: Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list. Výrobce
  neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

  Datum revize: 12.11.2013